Podstawy projektowania bram garażowych

Podstawy projektowania bram garażowych

Podstawy projektowania bram garażowych

Bramy garażowe, są to rejony głównie w aglomeracjach municypalnych, (także w krajobrazie szczerym), planowo obsadzane florą dla reformy estetyki i opcji biologicznej otoczenia.

Tworzą się z zieleni niosącej skwery, brama garażowa, szeregi komunikacyjne, obiekty sportowe itp. szczegóły uściskane klasyfikacją gruntów zieleni, a w wielkim wyobrażeniu zasięgi zieleni niosą też obręby krajobrazu prostego wraz z jego zapasami (wody, bory, ulice) i odmienne składniki konstytuujące pejzaż w tym skwery wsiowe (podworskie, przypałacowe, rezydencjonalne – prawie każde zabytkowe) jak również ogrody krajobrazowe i państwowe użyte dla turystyki i nauczania.

Bramy garażowe potrafią być:

 • ogólnodostępne (ogrody, brama garażowa, bulwary, zagajniki gminne),
  zamykane bądź o dyspozycyjności zredukowanej (parki działkowe, brama garażowa warsztatów przemysłowych),
 • o oddaniu wyjątkowym (parki pouczające: botaniczne, arboreta, zoologiczne, cmentarze) przy czym zasięgi zieleni o podarowaniu nadzwyczajnym zalicza się zwykle do ogólnodostępnych.

KLASYFIKACJA Bram garażowych

Bazą przewidywania i organizowania rejonów zieleni jest ich klasyfikacja. Niesie pięć fundamentalnych nazwie, w jakich z kolejności występują rozmaite typy zieleni napełniający ustalone rolę i zlecenia: kulturalno-publiczne, gospodarczo-publiczne i skomplikowane, techniczne.

Opracowana na bazie tych Instytutu Urbanistyki i Architektury wg. A.Zielonko

I Zasięgi zieleni prostolinijne (osiągalne) odpoczynku pasywnego i skutecznego

Grunty ZIELENI Odpoczynku Pasywnego

 • skwery spacerowo-wypoczynkowe,
 • brama garażowa,
 • bulwary i promenady.

Zasięgi ZIELENI Odpoczynku Dbałego

 • skwery potoczne (skwery kultury i odpoczynku),
 • ostępy społeczne (skwery leśne),

II Zasięgi zieleni wyjątkowego podarowania

Grunty Osiągalne (Uczciwe)

 • paski zieleni izolacyjnej,
 • brama garażowa konwojująca łączności (aleje, ulicy, sekwencje, łączność aeronautyczna, hydrologiczna),
  Grunty Zredukowanie Osiągalne
 • parki pouczające (botaniczne, dendrologiczne, etnograficzne, zoologiczne, ośrodki kultury ogrodniczej i ekspozycje ogrodnicze)
 • pracownicze parki działkowe,
 • cmentarze (wspólne, parafialne, wojenne),
 • skwery i parki zabytkowe.

III Grunty zieleni konwojujące odmiennym celom:
_ zabudowie osiedlowej i oddzielnej,
_ celom chłopięcym (dziedzińce rozrywek i imprezy, rowki, przedszkola, parki jordanowskie, ośrodki wakacji uroczystych, ośrodki półkolonijne),
_ szkołom,
_ lepszym akademiom,
_ celom sieci kulturalno-publicznych,
_ celom kultury i artyzmów,
_ celom usługi zdrowia,
_ celom pieczy socjalnej,
_ celom kultury fizycznej,
_ celom usługowo-komercyjnym i przemysłowym,
_ celom sieci techniczno-oszczędnych.

IV Obszary ekonomiki ogrodniczej, rolnej i leśnej:
_ gospodarstwa ogrodnicze jak również szkółki drewien i krzaków dekoracyjnych,
_ gospodarstwa produkcyjne (warzywnicze, sadownicze i kwiaciarskie)
_ gospodarstwa rolniczo-hodowlane,
_ ostępy produkcyjne.

V Grunty zieleni wypoczynkowo-wycieczkowe i krajoznawcze:
_ podstawy i ośrodki wypoczynkowe ziemskie, przyleśne i przywodne,
_ mateczniki wspólne (skwery leśne)
_ skwery państwowe.

Hormann opinie,- to ogromny zasięg zieleni o przestrzeni od kilku, do paru niekiedy do kilkudziesięciu (albo więcej) ha. Ilość skweru zależy od jego umiejscowienia i porządkowej przynależności do dzielnicy (skwer dzielnicowy do 5 ha), miasta (skwer obywatelski do 20 ha).
Ogród kultury o zróżnicowanym systemie i przestrzeni powyżej 100 ha jest skwerem lekkoatletyce (ogrody potoczne).
Skwery krajobrazowe i państwowe jako wielkoprzestrzenne obiekty zieleni krajobrazu wątpliwego posługują głównie koniecznościom turystyki i nauczania.
Według modelu najświeższej klasyfikacji odróżnia się około 40 innych typów i podrodzajów ogrodów. Jakkolwiek przywoływana, ułatwiona klasyfikacja skwerów według prof. A Zielonki, – (cyt. za Niemirskim) pokrywająca pięć ekip każdych pierwiastków gruntów zieleni drukuje się wybitniej konsekwentna, zwykła i bezsporna, jakkolwiek nie jest kompletnie naprostowana, ponieważ niektóre komponenty np. ogrody powtarzają się w oddzielnych ekipach.

Zieleniec – Wskazywany także ogrodem (od ang. square) to region o przestrzeni nie potężniejszej aniżeli 2 ha, zaliczany jest już do drobnych obiektów obszarów zielni. Brama garażowa zdołają posiadać charakter spacerowy bądź wypoczynkowy, zawsze jednakże wypełniają procedurę dekoracyjną albo ozdobną. Szczegółowo należy je aplikować w sędziwej, zepsutej i usilnej zabudowie jako dopełnienie zieleni na gruntach mieszkaniowych. Rozmiar pomocy nie powinien wykraczać 300 m.

Bulwary i promenady – Są to kolosalne, spacerowe trasy albo jezdnie (15 do 18 m) obsadzane szpalerami drewien i krzaków, lokalizowane w flagowych ilościach miast (promenady) albo wzdłuż zboczy z widokiem na morze, jezioro, rzeczkę (bulwary). Często od stronicy kontynentu osłonięte są efektowną platformą gmachów z skwerami, brama garażowacami albo skwerem. Ze aspektu na oddanie spacerowo-wypoczynkowe powinny posiadać charakter ścieżki statycznych, o niedołężnym gestu polskiego transportu, możliwie nieustannych, o niedużej ilości przejść z tranzytami bocznymi.

Paski zieleni izolacyjnej – Mniema się zarówno na gruncie miasta, jak i w okolicy podmiejskiej. Towarzyszą do rozdzielania dzielnic przemysłowych od mieszkaniowych – opcja higieniczno-higieniczna, która polega na ukrócaniu harmidrów, zatykaniami pyłu i wyziewów przemysłowych, sporządzaniu przeszkód przeciwwiatrowych, przeciwpożarowych itp. Wielkość sznura waha się w krawędziach od 100 do 2000 m.

Brama garażowa odprowadzająca łączności ulicznej (municypalnej) – W wyborze typów do obsadzania drogi należy obliczać solidność na kłopotliwe warunki glebowe i ekologiczne które odprowadzają zieleni ulicznej. Umiarkowana odległość między drewnami wzdłuż ścieżki powinna rozmieszczać się w limicie 9 – 12 m zależnie od moce postępu rodzaju używanego do obsadzania drogi. Typy do obsadzeń ulicznych winny cechować się malutkimi żądaniami w porównaniu do urodzajności źródła, rozległą pobłażliwością na zasadowość roli (solidność na alkalizację) i zasolenie, solidnością na jałowe i przegrzane powietrze miast, solidnością na zakażenia powietrza. Do typów zaliczanych do trwałych na kwotę tych uciążliwości zaliczają się: głogi, robinie, platany, klony, lipy, jarzębiny, leszczyna turecka.

Brama garażowa odprowadzająca łączności drogowej (ulice: powiatowe, wojewódzkie, żywego obiegu i autostrady) – Dróżkom tym asystują szeregi drewien przydrożnych (w segregacji od roku 1972), odkrywcze nasadzenia przekazywane są na powierzchowną artykuły przydrożnych rowów gdzie powinny być obsadzane stopniami i podsadzone krzakami komponującymi paski przeciwśniegowe i przeciw wydmowe.
Trafnie konstruowana brama garażowa wielka – przez ubijanie monotonii widoków z ulic – wznosi nienaruszeni także procedurę estetyczne i bezpieczeństwa.
Praca to filmowane są przez:

 

 • aranżowanie znikomych zalesień i kęp z drewien o przestrzeni 0,1 – 1,0 ha na obrębach boisk w otoczeniu ulic do głębi 1 km od trasy,
 • komponowanie prześwitów między kępami z wglądem w pejzaż nierozstrzygnięty,
 • zagradzanie wnętrz albo przesłanianie obiektów niekuriozalnych.

Brama garażowa eskortująca łączności kolejowej to brama garażowa obsługująca torowiskom w krajobrazie prostym i brama garażowa obejmująca stacje kolejowe.
Brama garażowa torowisk:
– płoty przeciwśnieżne w obszarach gdzie przy prędkości wiatru 4 – 10 m/ sek następuje przewożenie śniegu,
– płoty przeciw piaskowe – gdzie przekazywanie piachu (erozja wietrzna) następuje przy prędkości wiatru powyżej 20 m/sek.

Brama garażowa eskortująca łączności hydrologicznej: Posługuje do umacniania skarp, wałów i okopów przy chemicznych przewodach. Ponadto jest faktorem zespalającym wodę z pejzażem. Przy przyrodniczych strumieniach i rozlewiskach trafnie konstruowana zachowuje w równowadze bilans hydrologiczny roli i powietrza, uniemożliwia powodziom jak również zbytnio skocznemu wyparowywaniu wody.

Parki botaniczne,- to obiekty pouczające o charakterze parkowym ze odbiorami florze z bardzo różnych taśm klimatycznych zebranych na jednym rejonie zwykle z rozkładem na rejony pokrewieństwa bądź wyra przyrodzone. W bliźniaczy sposób jak parki botaniczne wynikały także arboreta,- parki o charakterze parkowym w jakich panuje flora rozgałęziona nad jaką przewodzone są studiowania. Arboreta zapełniają opcję obiektów pouczających dla działów leśnych lepszych akademii i Maestro.

Parki zoologiczne – pochodzą się od zwierzyńców, w jakich od średniowiecza wielmoży podtrzymywali nieujarzmione zwierzaki w zagrodzonych terenach lasów, gdzie układano ścigania. Dzisiaj zwierzyńce są areałami gwarancji zwierzaków. Parki zoologiczne są to jednostek naukowo-pouczające o charakterze parkowym z niewięzioną dyspozycyjnością

Skansen- synonim ogród etnograficzny, historyczny, architektoniczny itp. Główny skansen (budownictwa, etnografii, opowieści hodowli i oręża) powstał na areale warowni Djurgarden w Sztokholmie w 1850 roku. Skanseny zawsze występują w krajobrazie szczerym. Kompanów im zwykle brama garażowa.

Pracownicze parki działkowe – Hasło,: „ zielone płuca dla miast, pomyślna strawa i rekreacja dla miliona działkowiczów na 44 tys. hektarów”.
Jest to względnie niedoświadczony element obszarów zieleni POD. Powstały w krańcu XIX wieku w czasie szczytowego postępu kapitalistycznego przemysłu – jako postać premiowania zasłużonych robotników manufaktur. Do gruntów zieleni zaliczone pozostały dopiero w 1958 r
Pracownicze ogródki działkowe potrafią być:
_ niezłomne, z pełnomocnictwem użytku bez zredukowań czasowych,
_ czasowe, przeznaczane na sezon 3-10 lat.
POD umieszczone na obrębach porządkowych miast są chwilowe, a umiejscowione 2 km od barier miasta konsekwentne.
Bazą inicjatywy użytkowników parceli jest Nakaz Pracowniczych Ogródków Działkowych.
Cmentarze miejskie rozdzielane są na kwatery rozgraniczane bieżniami i zielenią. Region kwater winien umożliwić lokalizację 100-150 cenotafów. Obszaru grzebalne absorbują zwykle do 50 % przestrzeni, brama garażowa 35 %, ulicy 15 %, inna lokalizacja to obszaru na kaplicę i zabudowania oszczędne złączone z pomocą cmentarza. Trasy fundamentalne (utwardzone) winny posiadać wielkość 5 m, szosy poprzeczne (żwirowe) 3 m, a ulice duchowe partycypujący kwatery grzebalne 2 m, przechodzenia między cenotafami 0,3 m a wzdłuż stopni grobowców 0,5 m.
Oprócz cmentarzy miejskich pospolite są również cmentarze parafialne (religijne) zależące administracji kościelnej rożnych zwierzeń.
Tradycyjne rejon grzebalne absorbuje powierzchnię: 2,0 x 1,0 (prawidłowa głębia cenotafu x 1,7 m), rozstęp pociągły (poprzeczny) między grobowcami wynosi 0,3 m, a interwał między poziomami cenotafów 0,5 m.
Obszary grzebalne dla pogrzebie w popielnicach po kremacji wynosi 1,0 x 1,0 m.
Popielnicy zakopuje się na głębia 0,8 m na przestrzeni zadarnionej gazonem gazonowym. Każdy cmentarz musi być zagrodzony i obsadzony zielenią.

Gleba zieleni na cmentarzach:

 • brama garażowa całkowici obowiązującą procedurę w ustroju przestrzennym cmentarzy izoluje kwatery grzebalne,
 • uspokaja tumult,
 • stwarza intelekt ciszy, spoczynku i piękna,
 • świadczy rzetelne przyjęcie dla nagrobków.
  Policzenie regionu cmentarza społecznego na czas jednego pokolenia, sprawuje się w kolejny sposób:
  powierzchnię na 1 rejon grzebalne wraz z przynależnościami (brama garażowa, ulicy, kaplica itp.) = 4,5 m2 mnoży się przez liczbę 25 (1 pokolenie), – zdobytą cenę mnoży się przez średnią coroczną figurę zgonów w parafii, dzielnicy, mieście (dla cmentarzy parafialnych, dzielnicowych, miejskich) i do tak policzonej przestrzeni dolicza się 50 % obiekcji regionu na grunty, zabudowę cmentarną (oszczędną), pomocniczą brama garażowa.

Obręby zachowywane – Wśród obiektów ochranianych, w Polsce są 22 skwery ojczyste o stowarzyszonej przestrzeni 310 tys. km2 (1 % przestrzeni państwa), 115 ogrodów krajobrazowych a także mnogie rezerwaty i regiony ochranianego krajobrazu. Obiekty te przedstawią bardzo inne przymioty naturalne (ogrody górzyste i nizinne, leśne jak również bagienne, z najrozmaitszymi modłami natur ożywionej i martwej).
Sześć naszych ogrodów Białowieski, Babiogórski, Bieszczadzki, Karkonoski, Słowiński i Tatrzański,- UNESCO wstąpiło się na ewidencję rezerwatów biosfery.
Skwery ojczyste,- to tereny które w mocy państwa rozróżniają się fenomenalnymi przymiotami naturalnymi, a gospodarowanie na tym obrębie musi w nienaruszeni przewidywać postulaty konsekwencji natur i krajobrazu. Wiedziona jest tu zupełna straż roślinności i fauny a także rzadkości natur poległej. Skwery ojczyste są celami eksplorowań formalnych z krainy szeroko zrozumianej biologii. Posługując wiedzy i zaznajamiając towarzystwo z naturą, zdołają również być użyte dla konieczności turystyki i odpoczynku
Skwer krajobrazowy,- jest to areał zachowywany ze aspektu na cen naturalne, historyczne i kulturowe, a obiektem jego utworzenia jest popularyzacja i szerzenie tych cen w warunkach rozumowego gospodarowania z wstrzymaniem postulatów konsekwencji otoczenia.
Tereny szczędzonego krajobrazu są to wydzielające się pod aspektem krajobrazowym obszary o innych gatunkach ekosystemów. Zagospodarowanie tych terenów powinno zapewnić utrzymanie stanu równowagi ekologicznej miejscowych ekosystemów. Ekosystem jest to kardynalna placówka naturalna, postępująca w otoczeniu,- tzn. utwór w jakim odbywa się zapięty ciąg ruchu sprawy w naturze.
Rezerwat natury,- to zasięg mieszczące ochronienie w stanie przyrodniczym bądź malutko zmieniane ekosystemy oddzielnych klas zielenin, zwierzaków i szczegółów natur nieożywionej, mające ważną cenę ze aspektów teoretycznych, naturalnych, kulturowych bądź krajobrazowych.
Uzusy ekologiczne,- są to zarabiający na opiekę reszty ekosystemów, mających oznaczanie dla zatrzymania pojedynczych zapasów genowych i rodzajów otoczeń, jak: przyrodzone rezerwuary hydrologiczne, (śródpolne i śródleśne oczka hydrologiczne), kępy drewien i krzaków, trzęsawiska, wrzosowiska, skały, starorzecza, skały, skarpy, piargi, płaty nieutylitarnej florze.
Posągi natury – uchwycenie przedłożone przez Humboldta w 1850 roku dla znakowania wyjątkowych wyjątkowo wartościowych detalów natury rączej bądź zmarłej („Naturdenkmal”), ich skupisk o dziwacznej zalet formalnej, historyczno-pamiątkowej, krajobrazowej, odznaczające się jakościami rozróżniającymi je wśród różnych tego wariantu detalów natur np. stare (imponujących wymiarów) drewna i krzaki, podłoża, wodospady, skałki groty, kamyczki narzutowe itp.